اذر سورس

دوره آموزش ساخت وب سایت درگاه واسط بانکی با asp core 3 و angular 9 - اذر سورس

قیمت محصول : $0.00

رایگان – خرید

دمو بخش چهارم

۲۳:۱۹فصل بیست و هشت- قسمت سوم- ایجاد دیتابیس و Repo

۲۱:۰۵فصل بیست و هشت- قسمت چهارم- ایجاد کنترلر BlogGroup

۳۱:۱۴فصل بیست و هشت- قسمت پنجم- ایجاد کنترلر Blog

۲۹:۰۹فصل بیست و هشت- قسمت دوم- ایجاد کنترلر های Blog

۰۷:۴۴فصل بیست و هشت- قسمت اول- رفع ایرادات بخش قبلی

۳۷:۵۶فصل بیست و هشت- قسمت ششم- تست BlogGroup , Blog در Postman

۳۰:۳۵فصل بیست و هشت- قسمت هفتم- ایجاد منوی بلاگ و رفع مشکل رول ها بخش 01

۱۷:۱۹فصل بیست و هشت- قسمت هشتم- ایجاد منوی بلاگ و رفع مشکل رول ها بخش 02

۲۱:۳۱فصل بیست و هشت- قسمت نهم- ایجاد UI بخش دسته بندی بلاگ – سرویس-مدل-کامپوننت

۲۷:۲۲فصل بیست و هشت- قسمت دهم-ایجاد روت ، نمایش اطلاعات ، تست بخش دسته بندی بلاگ بخش 01

۲۳:۲۸فصل بیست و هشت- قسمت یازدهم-ایجاد روت ، نمایش اطلاعات ، تست بخش دسته بندی بلاگ بخش 02

۱۷:۵۷فصل بیست و هشت- قسمت دوازدهم-بهبود پوشه بندی و ساختار پروزه Api

۰۶:۵۱فصل بیست و هشت- قسمت سیزدهم-ایجاد افزودن دسته بندی

۳۵:۴۳فصل بیست و هشت- قسمت چهاردهم-ایجاد بخش ویرایش دسته بندی

۲۶:۴۰فصل بیست و هشت- قسمت پانزدهم-حذف در بخش دسته بندی

۲۰:۰۳فصل بیست و هشت- قسمت شانزدهم-ایجاد کامپوننت ، مدل ، سرویس بلاگ

۱۶:۰۸فصل بیست و هشت- قسمت هفدهم- تغییر ساختار پروزه

۱۵:۳۹فصل بیست و هشت- قسمت هجدهم-ایجاد UI مدیریت کردن بلاگ

۴۲:۳۴فصل بیست و هشت- قسمت نوزدهم-ایجاد UI اضافه کردن بلاگ بخش 01

۲۵:۱۲فصل بیست و هشت- قسمت بیستم-ایجاد UI اضافه کردن بلاگ بخش 02

۲۲:۱۸فصل بیست و هشت- قسمت بیست و یکم-ایجاد UI اضافه کردن بلاگ بخش 03

۲۱:۳۳فصل بیست و هشت- قسمت بیست و دوم-ایجاد UI اضافه کردن بلاگ بخش 04

۴۰:۰۴فصل بیست و هشت- قسمت بیست و سوم-اضافه کردن عکس و آپلود در CkEditor بخش 01

۲۶:۲۰فصل بیست و هشت- قسمت بیست و چهارم-جایگزینی CkEditor با Syncfucion بخش 01

۲۷:۳۷فصل بیست و هشت- قسمت بیست و پنجم-جایگزینی CkEditor با Syncfucion بخش 02

۱۷:۴۴فصل بیست و هشت- قسمت بیست و ششم-اضافه کردن آپلود عکس به Syncfucion ادیتور و حذف عکس بخش 01

۴۵:۰۰فصل بیست و هشت- قسمت بیست و هفتم-اضافه کردن آپلود عکس به Syncfucion ادیتور و حذف عکس بخش 02

۴۸:۲۱فصل بیست و هشت- قسمت بیست و هشتم- انجام عملیات حذف بلاگ

۳۱:۰۸فصل بیست و هشت- قسمت بیست و نهم-انجام بخش ویرایش بخش 01

۱۹:۱۵فصل بیست و هشت- قسمت سی ام-انجام بخش ویرایش بخش 02 رفع مشکل TagsInput بخش 01

۱۵:۰۵فصل بیست و هشت- قسمت سی و یکم-انجام بخش ویرایش بخش 03 رفع مشکل TagsInput بخش 02

۱۹:۲۶فصل بیست و هشت- قسمت سی و دوم-انجام بخش ویرایش بخش 04 رفع مشکل TagsInput بخش 03 و آپلود فایل

۳۳:۵۹فصل بیست و هشت- قسمت سی و سوم-ایجاد عملیات تایید بلاگ و انتخاب محبوب بودن بلاگ

۲۵:۰۷فصل بیست و نه-قسمت اول-توضیح استفاده از Table ها

۰۸:۵۶فصل بیست و نه-قسمت دوم- اضافه کردن PagedList

۱۴:۱۵فصل بیست و نه-قسمت سوم- پیکربندی کلاس helper و پیج بندی

۱۸:۱۳فصل بیست و نه-قسمت چهارم- اجرا و پیاده سازی پیج بندی در Api

۲۵:۱۷فصل بیست و نه-قسمت پنجم- پیاد ه سازی پیج بندی در انگولار

۲۰:۳۰فصل بیست و نه-قسمت ششم- اضافه کردن پیج ها و دکمه به انگولار و اجرایی کردن دکمه ها ی پیج بندی

۱۷:۴۰فصل بیست و نه-قسمت هفتم- اضافه کردن فیلتر و سرچ به جداول بلاگ Api و انگولار بخش 01

۳۲:۴۲فصل بیست و نه-قسمت هشتم- اضافه کردن فیلتر و سرچ به جداول بلاگ Api و انگولار بخش 02

۲۶:۱۲فصل بیست و نه-قسمت نهم- اضافه کردن OrderBy به جدول سمت انگولار

۲۱:۰۶فصل بیست و نه-قسمت دهم- اضافه کردن OrderBy به جدول سمت Api

۳۳:۱۷فصل سی-قسمت اول-مدیریت وضعیت ها چیست

۰۷:۵۹فصل سی-قسمت دوم- قواعد Redux

۱۰:۴۰فصل سی-قسمت سوم-مفهوم های اصلی Redux

۱۶:۴۳فصل سی-قسمت چهارم- Mutable , Immutable

۰۸:۱۸فصل سی-قسمت ششم- درباره معماری Reactive Component

۰۵:۰۲فصل سی-قسمت پنجم- کدام پکیج و لایبرری را استفاده کنیم

۰۲:۵۲فصل سی-قسمت هفتم- ایجاد دومین مثال (MeesageTtile+Form) مدیریت وضعیت ها بخش 01

۱۱:۰۶فصل سی-قسمت هشتم- ایجاد دومین مثال (MeesageTtile+Form) مدیریت وضعیت ها بخش 02

۱۷:۲۲فصل سی-قسمت نهم-ایجاد دومین مثال (MeesageTtileForm+Counter) مدیریت وضعیت ها بخش 01

۰۷:۰۱فصل سی-قسمت دهم- ایجاد دومین مثال (MeesageTtileForm+Counter) مدیریت وضعیت ها بخش 02

۱۹:۰۸فصل سی-قسمت یازدهم- ایجاد دومین مثال (MeesageTtileForm+Counter) مدیریت وضعیت ها بخش 03

۲۳:۱۹فصل سی-قسمت دوازدهم- لایبرری های Ngrx

۰۲:۴۴فصل سی-قسمت سیزدهم- ایجاد مثال دیگر (UsersList) با مدیریت وضعیت ها بخش 01 ایجاد Actions

۰۷:۲۳فصل سی-قسمت چهاردهم- ایجاد مثال دیگر (UsersList) با مدیریت وضعیت ها بخش 02 ایجاد Reducers

۱۶:۲۹فصل سی-قسمت پانزدهم- ایجاد مثال دیگر (UsersList) با مدیریت وضعیت ها بخش 03 نمایش دیتا در State و تغییر ساختار مدیریت State

۲۸:۰۲فصل سی-قسمت شانزدهم- ایجاد مثال دیگر (UsersList) با مدیریت وضعیت ها بخش 04 استفاده از Selectorها

۱۷:۲۸فصل سی-قسمت هفدهم- Ngrx/Effects چیست ؟

۰۶:۴۷فصل سی-قسمت هجدهم- نحوه پیاده سازی و استفاده از Effects

۲۹:۱۸فصل سی-قسمت نوزدهم- استفاده از Ngrx/Entity برای بالابردن کارایی

۲۲:۴۱فصل سی-قسمت بیستم- استفاده از Ngrx/Entity

۲۰:۰۵فصل سی-قسمت بیست و یکم- استفاده از Error,Loaded,Loading

۱۳:۲۷فصل سی-قسمت بیست و دوم- پیاده سازی عملیات CRUD بخش 01 اضافع کردن Actions

۰۹:۲۷فصل سی-قسمت بیست و سوم-پیاده سازی عملیات CRUD بخش 02 اضافع کردن Effects

۲۴:۰۴فصل سی-قسمت بیست و چهارم- پیاده سازی عملیات CRUD بخش 03 اضافع کردن Reducers

۳۲:۳۰فصل سی-قسمت بیست و پنجم- اجرا و تست کوتاه + توضیح Ngrx/Router

۱۲:۰۴فصل سی-قسمت بیست و ششم- ایجاد Reducer برای Ngrx/Router

۰۷:۵۵فصل سی-قسمت بیست و هفتم- ایجاد RouteStateSelector برای Ngrx/Router

۰۸:۵۱فصل سی-قسمت بیست و هشتم- ایجاد CustomRouteSerilize برای Ngrx/Router

۳۵:۲۶فصل سی-قسمت بیست و نهم- جمع بندی و توضیح کوتاه Ngrx/Data , Ngrx/Schematics

۰۸:۰۱فصل سی و یک-قسمت اول-ایجاد Actions بلاگ

۱۲:۱۷فصل سی و یک-قسمت دوم- ایجاد BlogEntityConfig , Effect,Reducers

۲۵:۱۲فصل سی و یک-قسمت سوم- آماده سازی و ایجاد DataSource

۱۳:۱۷فصل سی و یک-قسمت چهارم-تکمیل کامپوننت و DataSource و اضافه کردن Selectors

۲۳:۲۹فصل سی و یک-قسمت پنجم- ایجاد Effects و رفع ایراداتSelectors و اضافه کردن Loading تست کلی

۳۳:۵۵فصل سی و یک-قسمت ششم- رفع ایرادات Paginator تست کامل فرایند

۲۳:۳۴فصل سی و دو-قسمت اول-نقاط مورد نیاز برای استفاده از مدیریت وضعیت ها

۰۵:۴۸فصل سی و دو-قسمت دوم- ایجاد اکشن ها

۱۰:۵۲فصل سی و دو-قسمت سوم- ایجاد Reducer برای DecodedToken

۱۹:۰۱فصل سی و دو-قسمت چهارم- ایجاد Reducer برای LoaggedUser

۱۴:۴۳فصل سی و دو-قسمت پنجم- ایجاد Selector ها

۰۹:۲۸فصل سی و دو-قسمت ششم- پیاده سازی Store در پروزه بخش عکس پروفایل و نام کاربر

۱۴:۲۳فصل سی و دو-قسمت هفتم- استفاده از DecodedToken و جایگزینی Store با AuthService

۲۶:۲۶فصل سی و دو-قسمت هشتم- حذف متغییر DecodedToken به صورت کامل و استفاده از Store برای آن بخش 01

۲۸:۰۶فصل سی و دو-قسمت نهم- حذف متغییر DecodedToken به صورت کامل و استفاده از Store برای آن بخش 02

۲۵:۱۹فصل سی و دو-قسمت دهم- رفع ایراد هنگ شدن صفحه در تغییر روت ها مشکل CanActive

۲۰:۲۳فصل سی و دو-قسمت یازدهم- استفاده از PhotoUrl و User داخل استور به جای روش سرویس بخش 01

۲۴:۵۵فصل سی و دو-قسمت دوازدهم- استفاده از PhotoUrl و User داخل استور به جای روش سرویس بخش 02

۳۴:۱۲فصل سی و سه-قسمت اول-NGXS چیست و تفاوت های ان با NGRX

۰۵:۳۲فصل سی و سه-قسمت دوم- ایجاد پروزه و ساخت اکشن book

۰۹:۴۹فصل سی و سه-قسمت سوم- ایجاد اکشن

۰۸:۲۷فصل سی و سه-قسمت چهارم- اضافه کردن و کانفیگ NGXS

۱۰:۰۷فصل سی و سه-قسمت پنجم- بخش خواندن از State

۱۳:۱۳فصل سی و سه-قسمت ششم- مثال پیشرفته تر سبد خرید بخش 01

۱۴:۵۵فصل سی و سه-قسمت هفتم- مثال پیشرفته تر سبد خرید بخش 02

۱۹:۲۴فصل سی و سه-قسمت هشتم- مثال پیشرفته تر سبد خرید بخش 03 ایجاد state,action,order مربوط به book

۱۵:۰۰فصل سی و سه-قسمت نهم- مثال پیشرفته تر سبد خرید بخش 04 ایجاد state,action,order مربوط به book

۱۹:۵۱فصل سی و سه-قسمت دهم-نمایش اطلاعات و تست کلی

۲۱:۵۱فصل سی و چهار-قسمت اول-چرایی داکیومنت سازی پروژه Angular

۰۵:۰۲فصل سی و چهار-قسمت دوم- پیاده سازی Compodoc

۰۷:۵۵فصل سی و چهار-قسمت سوم- پیاده سازی Typedoc

۰۶:۲۴فصل سی و پنج-قسمت اول- شروع فصل سی و پنج-نمایش تعداد بلاگ های تایید نشده در پنل بلاگر بصورت Notification به کمک Store

۳۰:۴۲فصل سی و پنج-قسمت دوم- نمایش تعداد بلاگ های تایید نشده در پنل بلاگر بصورت Notification بخش 02

۲۷:۰۵فصل سی و پنج-قسمت سوم- ایجاد Tooltipe و استفاده از آن

۰۷:۰۴فصل سی و پنج-قسمت چهارم- وارد کردن اعلانات در NavBar پنل بخش 01

۲۴:۱۲فصل سی و پنج-قسمت پنجم- وارد کردن اعلانات در NavBar پنل بخش 02

۲۵:۰۵فصل سی و پنج-قسمت ششم- وارد کردن اعلانات در NavBard پنل بلاگر بخش 03 و تست کلی بلاگر

۱۷:۴۶فصل سی و پنج-قسمت هفتم- نمایش تیکت های باز به صورت اعلان در پنل یوزر

۳۱:۵۸فصل سی و شش-قسمت اول-رفع مشکل بارگزاری Notification,User در استور

۱۴:۳۳فصل سی و شش-قسمت دوم- توضیح موارد مورد نیاز بخش حسابدار

۰۶:۱۱فصل سی و شش-قسمت سوم- ساخت منوهای لازم حسابدار

۲۲:۲۶فصل سی و شش-قسمت چهارم- ساخت کنترلر حسابدار و گرفتن کاربران و کوجودی ها

۲۵:۴۸فصل سی و شش-قسمت پنجم- ایجاد لیست موجودی ها بخش کامپوننت

۱۹:۳۷فصل سی و شش-قسمت ششم- ایجاد لیست موجودی ها بخش تمپلیت و استفاده از ngx-clipboard

۴۲:۱۴فصل سی و شش-قسمت هفتم- تکمیل جدول Inventory کاربران

۱۱:۰۸فصل سی و شش-قسمت هشتم- نمایش کیف پول ها و کارت های بانکی (ایجاد کامپوننت،روتها،Resolver)

۱۵:۳۵فصل سی و شش-قسمت نهم- نمایش کیف پول و کارت ها ایجاد تمپلیت و لیست نمایش انها

۲۲:۴۱فصل سی و شش-قسمت دهم- ساخت متد های Api برای گرفتن کیف پول و کارت های بانکی قسمت موجودی

۳۱:۱۶فصل سی و شش-قسمت یازدهم- ایجاد State برای حسابدار و تکمیل آن و بخش نمایش کیف پول

۲۵:۱۸فصل سی و شش-قسمت دوازدهم- تکمیل بخش لیست نمایش کارت های بانکی

۳۴:۲۷فصل سی و شش-قسمت سیزدهم تغییر منوها و اضافه کردن کارت ها و کیف پول

۳۰:۰۷فصل سی و شش-قسمت چهاردهم- تکمیل لیست کارت های بانکی

۲۴:۰۲فصل سی و شش-قسمت پانزدهم- تکمیل لیست کیف پول ها

۰۹:۳۷فصل سی و شش-قسمت شانزدهم- ایجاد منو واریزی ها در انگولار

۰۷:۴۸فصل سی و شش-قسمت هفدهم- ایجاد مدل واریزی ها و فاکتور ها

۲۹:۲۰فصل سی و شش-قسمت هجدهم- ایجاد دیتابیس مالی و اماده سازی پروزه برای چند دیتابیسی

۱۱:۴۷فصل سی و شش-قسمت نوزدهم- ایجاد Repository بخش مالی و کانفیگ دیتابیس مالی

۰۶:۳۲فصل سی و شش-قسمت بیستم- ایجاد کنترلر Entry بخش 01

۲۶:۲۳فصل سی و شش-قسمت بیست و یکم- ایجاد کنترلر Entry بخش 02

۲۴:۱۵فصل سی و شش-قسمت بیست و دوم- ایجاد کنترلر Factor و تکمیل تغیییرات موجودی کیف پول

۲۸:۰۷فصل سی و شش-قسمت بیست و سوم- تکمیل بخش تغییرات موجودی کیف پول کنترلر Entry

۳۲:۵۵فصل سی و شش-قسمت بیست و چهارم- تغییرات در DI مربوط به DbContext ها و اصولی کردن آن

۱۵:۱۳فصل سی و شش-قسمت بیست و پنجم- ایجاد کامپوننت ها منو ها بخش واریزی

۲۶:۰۲فصل سی و شش-قسمت بیست و ششم- ایجاد سرویس و resolver ها بخش واریزی

۲۷:۴۶فصل سی و شش-قسمت بیست و هفتم- تکمیل لیست واریزی های تایید شده

۳۲:۴۹فصل سی و شش-قسمت بیست و هشتم- تکمیل لیست واریز های پرداخت نشده و آرشیوی

۲۴:۵۹فصل سی و شش-قسمت بیست و نهم جمع بندی

۰۴:۵۷فایل جانبی فصل 28فایل جانبی فصل 29فایل جانبی فصل 30فایل جانبی فصل 31فایل جانبی فصل 32فایل جانبی فصل 33فایل جانبی فصل 34فایل جانبی فصل 35فایل جانبی فصل 36بازدید : - بار دسته بندی : تاريخ : 3 دسامبر 2021 به اشتراک بگذارید :
دیدگاه کاربران
    • دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
    • دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با محصول باشد منتشر نخواهد شد.