اذر سورس

بایگانی‌های آموزش حسابداری - آذر سورس

- بار
بخش هفتم آموزش ساخت نرم افزار حسابداری و مالی همراه با ارائه مفاهیم حسابداری

بخش هفتم آموزش ساخت نرم افزار حسابداری و مالی همراه با ارائه مفاهیم حسابداری

این دوره به دلیل عدم تایید توسط کمیته ارزیابی دانشجویار، حذف شده است. بخش هفتم آموزش سی شارپ آموزش ساخت نرم افزار حسابداری و مالی با ارائه مفاهیم حسابداری بخش های اول تا ششم این آموزش را با معرفی نرم افزارها و شروع مفاهیم حسابداری آغاز کردیم. بخش اول آموزش ساخت نرم افزار حسابداری بخش دوم آموزش ساخت نرم افزار حسابداری بخش سوم آموزش ساخت نرم افزار حسابداری بخش چهارم آموزش ساخت نرم افزار حسابداری […]

- بار
بخش چهارم آموزش ساخت نرم افزار حسابداری و مالی همراه با ارائه مفاهیم حسابداری

بخش چهارم آموزش ساخت نرم افزار حسابداری و مالی همراه با ارائه مفاهیم حسابداری

این دوره به دلیل عدم تایید توسط کمیته ارزیابی دانشجویار، حذف شده است. بخش چهارم آموزش سی شارپ آموزش ساخت نرم افزار حسابداری و مالی با ارائه مفاهیم حسابداری بخش های اول و دوم و سوم این آموزش را با معرفی نرم افزارها و شروع مفاهیم حسابداری آغاز کردیم. بخش اول آموزش ساخت نرم افزار حسابداری بخش دوم آموزش ساخت نرم افزار حسابداری بخش سوم آموزش ساخت نرم افزار حسابداری ویژگی‌هایی که در دوره آموزش […]

- بار
بخش ششم آموزش ساخت نرم افزار حسابداری و مالی همراه با ارائه مفاهیم حسابداری

بخش ششم آموزش ساخت نرم افزار حسابداری و مالی همراه با ارائه مفاهیم حسابداری

این دوره به دلیل عدم تایید توسط کمیته ارزیابی دانشجویار، حذف شده است. بخش ششم آموزش سی شارپ آموزش ساخت نرم افزار حسابداری و مالی با ارائه مفاهیم حسابداری بخش های اول و دوم و سوم و چهارم این آموزش را با معرفی نرم افزارها و شروع مفاهیم حسابداری آغاز کردیم. بخش اول آموزش ساخت نرم افزار حسابداری بخش دوم آموزش ساخت نرم افزار حسابداری بخش سوم آموزش ساخت نرم افزار حسابداری بخش چهارم آموزش […]

- بار
بخش هفتم آموزش ساخت نرم افزار حسابداری و مالی همراه با ارائه مفاهیم حسابداری

بخش هفتم آموزش ساخت نرم افزار حسابداری و مالی همراه با ارائه مفاهیم حسابداری

این دوره به دلیل عدم تایید توسط کمیته ارزیابی دانشجویار، حذف شده است. بخش هفتم آموزش سی شارپ آموزش ساخت نرم افزار حسابداری و مالی با ارائه مفاهیم حسابداری بخش های اول تا ششم این آموزش را با معرفی نرم افزارها و شروع مفاهیم حسابداری آغاز کردیم. بخش اول آموزش ساخت نرم افزار حسابداری بخش دوم آموزش ساخت نرم افزار حسابداری بخش سوم آموزش ساخت نرم افزار حسابداری بخش چهارم آموزش ساخت نرم افزار حسابداری […]

- بار
بخش چهارم آموزش ساخت نرم افزار حسابداری و مالی همراه با ارائه مفاهیم حسابداری

بخش چهارم آموزش ساخت نرم افزار حسابداری و مالی همراه با ارائه مفاهیم حسابداری

این دوره به دلیل عدم تایید توسط کمیته ارزیابی دانشجویار، حذف شده است. بخش چهارم آموزش سی شارپ آموزش ساخت نرم افزار حسابداری و مالی با ارائه مفاهیم حسابداری بخش های اول و دوم و سوم این آموزش را با معرفی نرم افزارها و شروع مفاهیم حسابداری آغاز کردیم. بخش اول آموزش ساخت نرم افزار حسابداری بخش دوم آموزش ساخت نرم افزار حسابداری بخش سوم آموزش ساخت نرم افزار حسابداری ویژگی‌هایی که در دوره آموزش […]